DOMAINREGISZTRÁCIÓS ÜZLETPOLITIKAI IRÁNYELVEK

Jelen DOMAINREGISZTRÁCIÓS ÜZLETPOLITIKAI IRÁNYELVEK a ".hu" DOMAIN alatti delegálás, regisztrálás és fenntartás során a tárgyban készült FRANCHISE RENDSZER részeként került kiadásra és azt a rendszer alkalmazása során minden külön hivatkozás nélkül alkalmazni kell.

A jelen DOMAINREGISZTRÁCIÓS ÜZLETPOLITIKAI IRÁNYELVEKBEN használt fogalmak (a FRANCHISE szerződésből átemelve):

DOMAIN: önálló Internet tartomány, az Internet címek egy halmazához neveket rendelő adatbázis

DOMAIN NÉV: alfanumerikus karakterekből álló műszaki azonosítók, amelyeket elsősorban a könnyebb megjegyezhetőségük miatt az internetes kommunikációhoz nélkülözhetetlen Internet címek helyett használnak, melynek helye az internet DOMAIN rendszerben közvetlenül valamelyik KÖZDOMAIN alatt van (pl. cegnev.hu, cegnev.co.hu).

KÖZDOMAIN: a .hu felső szintű, továbbá ez alatt szükség szerint megnyitott második szintű (pl. co.hu, info.hu) Internet DOMAINEK

DELEGÁLÁS: a DOMAIN NÉVVEL azonosított Internet DOMAIN kezelésbe adása, annak szabad használatához való jog

REGISZTRÁLÁS: A delegáláshoz szükséges adatok bejegyzése a megfelelő adatbázisokba

IGÉNYLŐ / MEGRENDELŐ: Akinek a DOMAIN a kezelésébe kerül, vagy azt igényli

REGISZTRÁTOR: az IGÉNYLŐ által választott szervezet, amely a DOMAIN delegálással és / vagy adat regisztrálással kapcsolatos ügyeit intézi.

ÚJ REGISZTRÁTOR: aki REGISZTRÁTOR szerződésének megszűnése esetén a helyébe lép

IGÉNYLŐLAP: adatlap, amely a delegálandó DOMAINRE és az IGÉNYLŐRE vonatkozó adatokat tartalmazza, a szerződési ajánlat elfogadása

ADMINISZTRATÍV KAPCSOLATTARTÓ: Az IGÉNYLŐLAPON megjelölt adminisztratív kapcsolattartó, aki képviseli az IGÉNYLŐT a DOMAIN delegálásával és regisztrálásával kapcsolatos ügyekben

TECHNIKAI KAPCSOLATTARTÓ: IGÉNYLŐ műszaki képviselője a DOMAIN delegálásával és regisztrálásával kapcsolatos ügyekben, különösen a DOMAIN technikai működőképességére vonatkozó követelmények teljesítésében

VÉDETT NÉV: Olyan speciális név, amely DOMAIN NÉVKÉNT szabadon nem regisztrálható (pl.: ac, mil, com, ftp, www, ns, dns, mx)

NYILVÁNTARTÓ: a DOMAINEK kezelője (őrzi, fenntartja, hozzáférhetővé teszi a delegált DOMAINEKKEL és IGÉNYLŐIKKEL kapcsolatos adatokat).

WEB SZERVER: A KÖZDOMAINEK delegálásával és regisztrálásával kapcsolatos információk Internetes megjelenésének helye (http://www.domain.hu.)

TANÁCSADÓ TESTÜLET (TT): A NYILVÁNTARTÓ mellett működő, felkért független szakértőkből álló bizottság, amely a DOMAIN nevek választhatóságával kapcsolatos kérdésekben foglal állást, iránymutatásaival támogatja a DOMAIN nevek delegálásának jogszerűségét

ESETI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG: független jogász és informatikai szakemberekből összeállított listáról az IGÉNYLŐ és a REGISZTRÁTOR vagy NYILVÁNTARTÓ, illetve a harmadik személy - fél, - (aki az igényelt DOMAIN NÉVVEL kapcsolatban keresettel élt) által választott, általában háromtagú testület, amelyet a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tanácsa Tudományos Egyesülete támogat és a közzétett, a DOMAINREGISZTRÁCIÓS ÜZLETPOLITIKAI IRÁNYELVEK mellékletét képező eljárási szabályzat szerint jár el, és döntése a választottbíróságról szóló 1994. évi LXXI. tv. értelmében jogerős bírói ítélet hatályával bír.

 

1. A DOMAIN DELEGÁLÁS igénylése és regisztrálása

1.1. Az IGÉNYLŐRE és a REGISZTRÁTORRA vonatkozó kritériumok

a) Közvetlenül a .hu KÖZDOMAIN alá történő DELEGÁLÁS IGÉNYLŐJE bármely magyar állampolgár vagy magyarországi letelepedési engedéllyel rendelkező természetes személy vagy magyarországi földrajzi címmel (székhely, telephely) rendelkező szervezet vagy vállalkozás, illetve a Magyar Szabadalmi Hivatalnál lajstromozott védjegy jogosultja lehet - ez utóbbi akkor is, ha külföldi.

b) Közvetlenül a második szintű KÖZDOMAIN alá történő DELEGÁLÁS IGÉNYLŐJE bármely hazai vagy külföldi természetes vagy jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli társaság lehet.

c) REGISZTRÁTOR lehet bármely Magyarországon bejegyzett vagy nyilvántartásba vett jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság vagy egyéni vállalkozó, amely a jelen DOMAINREGISZTRÁCIÓS ÜZLETPOLITIKAI IRÁNYELVEKBEN meghatározott tevékenység folytatására jogosult, rendelkezik a tevékenységhez szükséges személyi és tárgyi feltételekkel, valamint közte és NYILVÁNTARTÓ között franchise szerződés van hatályban.

1.2 A DELEGÁLÁS általános szabályai

DOMAIN delegálása csak valós, azonnali használati igényre történik. Az IGÉNYLŐNEK már az igény benyújtásakor gondoskodnia kell a DOMAINREGISZTRÁCIÓS ÜZLETPOLITIKAI IRÁNYELVEK szerinti valamennyi követelmény teljesüléséről.

Az IGÉNY alapja a valóságnak megfelelően, formailag és tartalmilag helyesen, az összes kötelezően megadandó adattal kitöltött IGÉNYLŐLAP, melyet az IGÉNYLŐNEK, illetve a szervezet aláírási joggal bíró felelős vezetőjének kell aláírnia.

Az igénylés időpontjának az a számítógépes időpecséttel meghatározott pillanat tekintendő, amikor a NYILVÁNTARTÓ számítógépes regisztrációs rendszere az igénylést nyilvántartásba vette.

A REGISZTRÁTOR köteles az ugyanazon DOMAIN NÉVRE elfogadott delegálási igényléseket a megbízás átvételének idősorrendjében továbbítani.

Amennyiben több azonos igény érkezik NYILVÁNTARTÓHOZ, az igénylések NYILVÁNTARTÓHOZ való beérkezésének sorrendje az irányadó.

A bejegyzés időpontja az a számítógépes időpecséttel meghatározott pillanat, amikor az igényelt DOMAIN neve és névszerverei szabályos eljárással bekerülnek a vonatkozó KÖZDOMAIN adatállományába.

Egy igényt a NYILVÁNTARTÓ számítógépes regisztrációs rendszerében kapott azonosító ("domain_hun_id") szám azonosít. Ha egyes adatok (pl. név szerver, kontaktszemély, IGÉNYLŐ, REGISZTRÁTOR) időközben változnak is, mindaddig ugyanarról az igényről van szó, amíg ez a szám nem változik.

A regisztráció során a REGISZTRÁTOR megvizsgálja az IGÉNYLŐ jogosultságát. Ennek alapja elsősorban:

a) a magánszemély személyazonossági igazolványa, útlevele

b) a szervezet létrehozását vagy bejegyzését igazoló közigazgatási (bírósági) határozat, bejegyző végzés, az erre irányuló eljárást hivatalosan igazoló okirat,

c) a képviselő ezen jogát igazoló okirat (pl. címpéldány)

A REGISZTRÁTOR az igénylés ügyintézésében felmerült problémáról (pl. a névválasztással szembeni kifogás stb.) köteles az IGÉNYLŐT haladéktalanul tájékoztatni és a probléma kezelésében - a jelen szerződést és a DOMAINREGISZTRÁCIÓS ÜZLETPOLITIKAI IRÁNYELVEKET nem sértve - az IGÉNYLŐ kívánsága szerint eljárni.

Az IGÉNYLŐLAP kitöltött, aláírt eredeti hiteles példányát, továbbá az esetlegesen szükséges egyéb igazoló dokumentumokat a REGISZTRÁTORHOZ kell eljuttatni, aki az abban foglaltakat ellenőrzi, valamint feltünteti azokon az átvétel időpontját.

Az igénylésnél benyújtott dokumentumokat REGISZTRÁTOR a szerződés hatályát követő öt éven keresztül köteles eredetiben megőrizni.

NYILVÁNTARTÓ a hiánytalanul beküldött és a DOMAINREGISZTRÁCIÓS ÜZLETPOLITIKAI IRÁNYELVEKNEK megfelelő igények feldolgozását a beérkezés napját követő két munkanap alatt végzi el. A feldolgozott, prioritással rendelkező igényeket e határidőn belül regisztrálja, míg a nem prioritásos igényeket a várólistára helyezi.

Amennyiben NYILVÁNTARTÓ észleli, hogy a megküldött adat vagy az IGÉNYLŐLAP hiányos, vagy a DOMAINREGISZTRÁCIÓS ÜZLETPOLITIKAI IRÁNYELVEKKEL ellentétes, azt ugyanezen határidőn belül NYILVÁNTARTÓ az ok megjelölésével a REGISZTRÁTORNAK visszaküldi.

REGISZTRÁTORNAK 14 nap áll rendelkezésére a hiánypótlásra. Ha a hiánypótlás ezen határidőn belül nem történik meg, a számítógépes rendszer az igényt automatikusan törli.

REGISZTRÁTOR az igények jog- és szerződésszerűségét a benyújtáskor ellenőrizi.

A feldolgozás a várakozási idő leteltének napját követő két munkanapon belül - amennyiben annak nincs a jelen DOMAINREGISZTRÁCIÓS ÜZLETPOLITIKAI IRÁNYELVEKBEN írt akadálya - automatikusan folytatódik.

Ha az igénylés teljesítésének nincs a jelen DOMAINREGISZTRÁCIÓS ÜZLETPOLITIKAI IRÁNYELVEKBEN írt akadálya, a delegálás megtörténik, a megfelelő adatbázisokban regisztrálásra kerülnek a következő adatok:

i) a delegált DOMAIN neve,

ii) a delegált DOMAIN elsődleges és másodlagos név szervereinek címe,

iii) a delegált DOMAIN IGÉNYLŐJÉNEK és a kapcsolattartóknak az adatai.

 

1.3 A DELEGÁLÁSI eljárás szabályai prioritással nem rendelkező igényeknek közvetlenül a .hu KÖZDOMAIN alá történő DELEGÁLÁSA esetén

A benyújtott igényeket NYILVÁNTARTÓ azok DELEGÁLÁSA előtt a WEB SZERVEREN az igénylés időpontjának feltüntetése mellett nyilvánosan meghirdeti.

Amennyiben a meghirdetéstől számított 14. nap végéig a meghirdetett DOMAIN NÉV delegálása ellen kifogást terjesztenek elő, a delegálást a jogvita rendezéséig nem teljesíti.

A kifogást a kifogást tevőnek a kifogás okának közlésével haladéktalanul a REGISZTRÁTORNÁL kell előterjesztenie. REGISZTRÁTOR

a./ erről a rá vonatkozó szerződés rendelkezései szerint két napon belül tájékoztatja az IGÉNYLŐT, a TANÁCSADÓ TESTÜLET titkárságát, és a számítógépes regisztrációs rendszerben a kifogás beérkezéséről a megfelelő bejegyzést megteszi,

b./ amennyiben az igény REGISZTRÁTOR elbírálása alapján az előterjesztett kifogás ellenére is teljesíthető és IGÉNYLŐ igényét változatlanul fenntartja, a kifogással kapcsolatos véleményt a TANÁCSADÓ TESTÜLET titkárságához 14 napon belül eljuttatja,

c./ amennyiben REGISZTRÁTOR elbírálása alapján a DELEGÁLÁS feltételei az előterjesztett igényre, ill. kifogásra tekintettel nem állnak fenn, vagy IGÉNYLŐ igényét visszavonja, az igényt 14 napon belül törli,

d./ amennyiben a vitás kérdésben állást foglalni nem tud, tájékoztatja IGÉNYLŐT az igénylés teljesítésének akadályáról, a 14 napon belüli döntés szükségességéről, a jelen DOMAINREGISZTRÁCIÓS ÜZLETPOLITIKAI IRÁNYELVEK szerint követendő eljárásról, és IGÉNYLŐ kívánsága szerint fenntartja vagy visszavonja az igényt.

A nyilvántartásba vett, a DOMAINREGISZTRÁCIÓS ÜZLETPOLITIKAI IRÁNYELVEKBE egyébként nem ütköző, nem prioritásos delegálási igénnyel szemben más IGÉNYLŐ számára akkor kell teljesíteni delegálási igényt, ha ő azt igényli és

a./ az igénye PRIORITÁSOS és annak alapja az eredeti IGÉNY benyújtását megelőző,

b./ a prioritás alapját DOMAINREGISZTRÁCIÓS ÜZLETPOLITIKAI IRÁNYELVEKBEN foglaltak szerint a kifogás ill. az igénylés előterjesztésével egyidejűleg, illetve annak elbírálást megelőzően igazolja,

c./ prioritásos igényének nyilvántartásba vétele a prioritással nem rendelkező igény meghirdetését követő 14 napon belül megtörtént,

1.4 A DELEGÁLÁSI eljárás szabályai prioritással rendelkező igények esetén

Prioritással rendelkeznek azok az igények, amelyek a DELEGÁLÁST közvetlenül a .hu KÖZDOMAIN alá kérik, és amelyeknél a választott név:

a) az IGÉNYLŐ szervezet hivatalos bírósági bejegyzését igazoló dokumentumban, illetve jogszabállyal létrehozott szervezet esetén a jogszabályban a szervezet teljes vagy rövidített neveként rögzített megnevezés, vagy

b) a Magyar Szabadalmi Hivatal által az IGÉNYLŐ, mint jogosult számára lajstromozott védjegy, mint karaktersorozat (szó, szavak)

Prioritással rendelkező igények esetén a választott DOMAIN NÉVNEK és a prioritás alapját képező dokumentumban szereplő elnevezésnek (ékezetek nélkül) betű szerint egyeznie kell. Több szóból álló nevek egybeírva, vagy kötőjelesen igényelhetők, a szervezeti formára, szakmai ágra vonatkozó szavak, jelölések elhagyhatók.

Prioritásosnak tekinthető az igénylés, amennyiben az IGÉNYLŐ a megrendeléskor az igény prioritását igazoló dokumentumokat a REGISZTRÁTOR részére az IGÉNYLŐLAP kitöltésével egyidejűleg átadja.

A prioritáshoz szükséges okiratok:

jogi személy: a szervezet létét igazoló bírósági vagy egyéb közigazgatási határozat, vagy

a Szabadalmi Hivatal által kiállított védjegy okirat

A prioritással rendelkező igények kiszolgálása az igény nyilvántartásba vételének időpontja szerinti érkezési sorrendben, előzetes nyilvános meghirdetés nélkül történik.

1.5 A DELEGÁLÁSI eljárás szabályai közvetlenül második szintű KÖZDOMAIN alá történő DELEGÁLÁS esetén

A DELEGÁLÁS az igény nyilvántartásba vételének időpontja szerinti érkezési sorrendben, előzetes nyilvános meghirdetés nélkül, REGISZTRÁTOR által felvett IGÉNYLÉS alapján az abban szereplő adatokkal történik.

 

2. A DOMAIN NÉVRE vonatkozó formai követelmények

2.1 A DOMAIN NÉV legalább 2 és legfeljebb 24 karakterből áll. (Ajánlott a legalább 5, de legfeljebb 10 karaktert tartalmazó DOMAIN NÉV választása.)

2.2 A DOMAIN NÉVBEN használható karakterek

a) a latin abc ékezet nélküli kisbetűi (a-z), továbbá

b) a numerikus karakterek (0-9), továbbá

c) a kötőjel (-).

2.3 A DOMAIN NÉV elején és végén csak betű vagy numerikus karakter állhat. A DOMAIN NÉV nem tartalmazhat két egymást közvetlenül követő kötőjelet.

2.4 A numerikus karakterrel kezdődő DOMAIN nevek használatát az RFC1035 nem ajánlja, erről az IGÉNYLŐT tájékoztatni kell. A kapott tájékoztatás tudomásul vételét - amennyiben az IGÉNYLŐ a tájékoztatás ellenére ragaszkodik az általa választott numerikus karakterű DOMAIN NÉVHEZ -, írásban rögzíteni kell. Az ilyen DOMAIN NEVEK működőképességéért vagy a használatukból eredő károkért minden felelősség az IGÉNYLŐT terheli.

 

3. A DOMAIN NÉV megválasztása

3.1 Az IGÉNYLŐ a neki delegált domain nevét a jogszabályok és a jelen DOMAINREGISZTRÁCIÓS ÜZLETPOLITIKAI IRÁNYELVEK keretei között szabadon választja meg.

3.2 Nem választható és használható olyan DOMAIN NÉV, amely jelentéstartalmára nézve és/vagy használatára nézve gyaníthatóan

a) jogellenes, vagy

b) megbotránkozást, félelmet keltő, vagy

c) megtévesztő.

Sem a NYILVÁNTARTÓ, sem a REGISZTRÁTOROK nem vállalnak felelősséget azért, hogy minden ilyen esetet felismernek.

3.3 Az IGÉNYLŐ nem választhat VÉDETT NEVET.

3.4 Közvetlenül a .hu KÖZDOMAIN alá történő DELEGÁLÁS esetén

a) magyarországi települések neveit csak a helyi önkormányzat választhatja, illetve

b) országneveket (magyarul, angolul és saját nyelven) csak az adott ország állami képviselete választhatja.

Közvetlenül második szintű KÖZDOMAIN alá történő DELEGÁLÁSRA ez a megkötés nem vonatkozik.

3.5 Közvetlenül a második szintű tm.hu KÖZDOMAIN alatt az IGÉNYLŐ csak olyan karaktersorozatot választhat DOMAIN NÉVKÉNT, amely a Magyar Szabadalmi Hivatal által az IGÉNYLŐ számára védjegyként lajstromba vett védett megnevezés (az ékezetek elhagyásával átírva). Más KÖZDOMAIN alá történő DELEGÁLÁSRA ez nem vonatkozik.

3.6 Valamely DOMAIN NÉV megválasztásáért, jelentéstartalmáért, használatáért és ezek következményeiért az IGÉNYLŐ felelős. REGISZTRÁTOR erre a tényre és az adatok ellenőrzésének módjára írott formában köteles felhívni a MEGRENDELŐK figyelmét, továbbá ezt a tényt igazoltatni MEGRENDELŐVEL.

3.7 Ha már delegált domain nevéről derül ki, hogy megválasztása és/vagy használata jogellenes vagy a jelen DOMAINREGISZTRÁCIÓS ÜZLETPOLITIKAI IRÁNYELVEKBE ütközik, az IGÉNYLŐNEK erről a domain névről le kell mondania, ellenkező esetben a DOMAIN delegálása visszavonásra kerülhet. Amennyiben a DOMAIN NÉV jog- vagy szerződésellenessége a delegálást követően jut REGISZTRÁTOR tudomására, kezdeményezi a DELEGÁLÁS visszavonását, vagy tájékoztatja az érintetteket a választott bírósági út lehetőségéről.

3.8 A DOMAIN NÉV megfelelősége tárgyában a MEGRENDELŐ és a REGISZTRÁTOR között keletkezett vita esetén a REGISZTRÁTOR, illetve a NYILVÁNTARTÓ álláspontja döntő. Abban az esetben, ha a vita a REGISZTRÁTOR és a NYILVÁNTARTÓ között keletkezik, akkor a NYILVÁNTARTÓ álláspontja a meghatározó.

3.9 A DOMAIN NÉV választhatóságával kapcsolatos vita esetén mind a REGISZTRÁTOR, mind a NYILVÁNTARTÓ a TANÁCSADÓ TESTÜLET döntésének veti alá magát. A döntést az IGÉNYLŐ illetve az igénylést vitató harmadik személy kezdeményezése alapján, az eljárási díj befizetését követően a REGISZTRÁTOR szerzi be.

3.10 A jogvita tényét a felek együttes kérése, vagy a bíróság döntése alapján NYILVÁNTARTÓ az adatbázisban feltünteti.

 

4. A delegálás felmondása

4.1 REGISZTRÁTOR a rendelkezésére álló adatok alapján belátása szerint dönt valamely DOMAIN DELEGÁLÁS felmondásáról, ugyanakkor az IGÉNYLŐ bármely REGISZTRÁTORHOZ fordulhat a DELEGÁLÁS fenntartása érdekében.

4.2 A REGISZTRÁTOR jogosult a megrendelést elfogadni vagy visszautasítani.

4.3 A REGISZTRÁTOR a DELEGÁLÁS fenntartásának felmondásáról az IGÉNYLŐ adminisztratív kapcsolattartóját tértivevényes levélben értesíti.

4.4 Az IGÉNYLŐ 60 napon belül bármely REGISZTRÁTORRAL megállapodhat DOMAIN NÉV delegálásának a fenntartásáról. Amennyiben ilyen megállapodásról NYILVÁNTARTÓ a rendelkezésre álló határidőn belül nem szerez tudomást, a DOMAIN DELEGÁLÁST minden külön értesítés nélkül automatikusan törli, így a DOMAIN azonosítására használt DOMAIN NÉV felszabadul.

 

5. A delegálás felfüggesztése vagy visszavonása

5.1 A DOMAIN delegálás felfüggesztésére vagy visszavonására kerül sor, ha:

a) az IGÉNYLŐ nem tesz eleget a DOMAINREGISZTRÁCIÓS ÜZLETPOLITIKAI IRÁNYELVEKBEN megfogalmazott követelményeknek,

b) az IGÉNYLŐ által megadott adatok nem voltak valósak és ezek az adatok befolyással voltak a delegálási igény elbírálására,

c) az IGÉNYLŐVEL kapcsolatban a delegáláshoz rendelkezésre álló adatok később megváltoztak, és a megváltozott adatok alapján a delegálás nem történt volna meg,

d) a bíróság végrehajtandó határozata, jogerős ítélete, jogszabály ezt írja elő,

e) az IGÉNYLŐ elveszti a DOMAIN NÉV használatához fűződő jogosítványát,

f) az IGÉNYLŐ a DOMAINT és/vagy a DOMAIN NEVET jogellenesen, megtévesztően, rosszhiszeműen használja, illetve igényelte,

g) a DOMAIN és/vagy a DOMAIN NÉV használata az Internet működésében műszaki zavarokat okoz.

5.2 A DOMAIN delegálásának felfüggesztéséről vagy visszavonásáról a REGISZTRÁTOR értesíti az IGÉNYLŐ műszaki és/vagy adminisztratív kapcsolattartóját.

5.3 Felfüggesztéskor a DOMAIN műszaki delegálása megszűnik, de a DOMAINT azonosító név nem szabadul fel, és ha az IGÉNYLŐ (illetve kapcsolattartója) megszünteti a felfüggesztést kiváltó problémát, akkor az eredeti DOMAIN NÉVVEL a DOMAIN újra elérhetővé válik.

5.4 Visszavonáskor a teljes DOMAIN delegálás törlődik, a DOMAIN azonosítására használt DOMAIN NÉV felszabadul, az IGÉNYLŐ megszűnik a DOMAIN kezelőjének lenni.

 

6. Lemondás a delegálásról

6.1 Az IGÉNYLŐ a REGISZTRÁTORHOZ intézett írott nyilatkozattal lemondhat a DOMAIN kezeléséről. Ekkor - ÚJ IGÉNYLŐ hiányában - a DOMAIN delegálás törlődik, a DOMAIN azonosítására használt DOMAIN NÉV felszabadul.

6.2 A lemondással azonos hatállyal bír, ha az IGÉNYLŐ a regisztrációs díjat esedékességkor felhívás ellenére megfizetni elmulasztja. Ebben az esetben az esedékességtől számított 15. napon a delegálás automatikusan, minden külön figyelmeztetés nélkül hatályát veszti.

6.3 IGÉNYLŐ a jelen szerződésből eredő jogait másra átruházhatja. Az átruházás feltétele, hogy

a./ az IGÉNYLŐ helyébe lépő ÚJ IGÉNYLŐ a jelen DOMAINREGISZTRÁCIÓS ÜZLETPOLITIKAI IRÁNYELVEKBEN foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el,

b./ a delegálás ne legyen ellentétes a DOMAINREGISZTRÁCIÓS ÜZLETPOLITIKAI IRÁNYELVEKBEN foglaltakkal

Az átruházás akkor hatályos, amikor azt REGISZTRÁTOR elfogadja és ÚJ IGÉNYLŐVEL a szerződést megköti.

 

7. A delegálás törlése

A delegálást törölni kell, amennyiben

a./ MEGRENDELŐ szerződést felmondja,

b./ bíróság azt jogerős határozatában elrendeli vagy a delegálás jogellenességét megállapítja,

c./ a delegálásra vonatkozó szerződés megszűnik és arra a MEGRENDELŐ más REGISZTRÁTORRAL a nyitva álló határidőn belül nem köt szerződést, illetve ilyenről NYILVÁNTARTÓ nem szerez tudomást - a határidő lejártát követő 15. napon,

d./ a fenntartási díjat MEGRENDELŐ az IGÉNYLŐLAPON feltüntetett MEGRENDELŐ címére az esedékesség előtt legalább 30 nappal megküldött számla ellenére megfizetni elmulasztja az esedékességet követő 15. napon.

 

8. Jogviták intézése

8.1 A DOMAIN NÉV választhatóságával kapcsolatos vita esetén mind a REGISZTRÁTOR, mind a NYILVÁNTARTÓ a Tanácsadó Testület döntésének veti alá magát. A döntést az IGÉNYLŐ illetve az igénylést vitató harmadik személy kezdeményezése alapján, az eljárási díj beszedését követően a REGISZTRÁTOR szerzi be.

8.2 A DOMAIN DELEGÁLÁSSAL és regisztrálással illetve a megkötött szolgáltatói szerződés hatályával, az ebből eredő jogok és kötelezettségek fennállásával, teljesítésével kapcsolatos vitás kérdésekben a REGISZTRÁTOR és a NYILVÁNTARTÓ aláveti magát a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tudományos Egyesülete által támogatott ESETI VÁLASZTOTTBÍRÓSÁG döntésének, amely bíróság a vitát a rá vonatkozó eljárási szabályok alapján első fokon a jogerős bírói ítélet hatályával bírálja el.

 

9. A Tanácsadó Testületre vonatkozó szabályok

9.1 A TANÁCSADÓ TESTÜLETHEZ a NYILVÁNTATÓ fordulhat elvi állásfoglalásért, a DOMAIN NEVEK jelen DOMAINREGISZTRÁCIÓS ÜZLETPOLITIKAI IRÁNYELVEKKEL összhangban lévő választhatóságával kapcsolatban.

9.2 A TANÁCSADÓ TESTÜLETHEZ bármely REGISZTRÁTOR is (saját vagy az igénylést vitató harmadik fél kezdeményezésére) fordulhat még be nem jegyzett DOMAIN NEVEK esetében az igényelt konkrét DOMAIN NÉVNEK a konkrét IGÉNYLŐ általi választhatóságának tárgyában.

9.3 A TANÁCSADÓ TESTÜLET eljárási díját az IGÉNYLŐ REGISZTRÁTORA köteles megfizetni a NYILVÁNTARTÓNAK, ha a TANÁCSADÓ TESTÜLET úgy dönt, hogy a konkrét DOMAIN NÉV a konkrét IGÉNYLŐNEK nem adható ki. Ellenkező esetben a díjat

a) A TANÁCSADÓ TESTÜLET eljárását kezdeményező REGISZTRÁTOR köteles megfizetni, ha az igénnyel szemben kifogással élt, vagy

b) a NYILVÁNTARTÓT terheli, ha az igénnyel szemben a NYILVÁNTARTÓ élt kifogással és a REGISZTRÁTOR ezért kezdeményezte a TANÁCSADÓ TESTÜLET eljárását.

REGISZTRÁTOR jogosult az eljárással kapcsolatos költségeit megbízója felé továbbhárítani.

 

10 A DOMAIN technikai működőképességére vonatkozó követelmények

10.1 Már a DOMAIN delegálásra vonatkozó igény benyújtásakor az Internetről állandó összeköttetéssel, folyamatosan elérhetők legyenek és működjenek az alábbi szolgáltatások (gépek):

a) legalább két DOMAIN NÉV szerver (elsődleges és másodlagos), amelyek hitelesen válaszolnak a delegálni kért DOMAINRE vonatkozóan az 53-as TCP és UDP portokra érkező kérésekre, és

b) legalább egy levelezési (mail) szerver, amelyen a postmaster@<delegálni_kért_domain> címre érkező leveleket a DOMAIN kezelő fogadja, és képes az RFC-822 követelményeknek megfelelő szabványos formátumú levelet küldeni.

10.2 Az elsődleges és másodlagos DOMAIN NÉV szerverek egymástól független állandó Internet hálózati elérhetőséggel és egymástól független tápellátással rendelkezzenek.

10.3 A delegálni kért vagy már delegált zóna SOA rekordja szintaktikailag hibátlan legyen.

10.4 A delegálni kért vagy már delegált zónában és alzónáiban lévő név bejegyzésekhez tartozó reverse bejegyzéseknek létezniük kell.

10.5 Az IGÉNYLŐNEK lehetővé kell tennie, hogy a zónákat ellenőrző számítógép (hureg.nic.hu) a delegálni kért vagy már delegált zónát letöltse.

 

11. Vegyes rendelkezések

A DOMAIN regisztráció során az ügyintézés - kivéve, ha a jelen DOMAINREGISZTRÁCIÓS ÜZLETPOLITIKAI IRÁNYELVEK vagy a Felek megállapodása eltérően rendelkezik - e-mail vagy telefax útján történik. Nem vonatkozik ez a mód az IGÉNYLŐLAP benyújtására, melynek eredeti példányát kell a REGISZTRÁTORHOZ eljuttatni. A REGISZTRÁTOR kérheti az igények elbírálásához szükséges okiratok eredetijének bemutatását. A másolt vagy faxon küldött dokumentumok hitelességéért a küldő fél felelős.

Az IGÉNYLŐ által megnevezett adminisztratív kapcsolattartónak magyarországi postai címmel kell rendelkeznie és magyar nyelvű kommunikációra képesnek kell lennie.

A jelen DOMAINREGISZTRÁCIÓS ÜZLETPOLITIKAI IRÁNYELVEKET a Magyarországi Internet Szolgáltatók Tudományos Egyesülete 2001. február 12-én tartott közgyűlése határozattal elfogadta.